روغن osmo

تمامی نمونه چوبها، رنگ و رگه های طبیعی خودشان را دارد که با روغن osmo (آلمان)جلا داده میشود.